Склад комісій

Вимоги
05.10.2017
Фотозвіт 2018
18.04.2018

Оргкомітет Конкурсу

Склад оргкомітету ІІ туру Конкурсу з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора Миколаївського НАУ академіка В. С. Шебаніна від 16.11.2018 р. № 220-О.

Голова оргкомітету

Бабенко Д.В.


канд. техн. наук, професор, перший проректор Миколаївського НАУ.

Члени оргкомітету

Вишневська О.М.


д-р екон. наук, професор, декан обліково-фінансового факультету Миколаївського НАУ (заступник голови).

Бобровська Н. В.


канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ.

Волосюк Ю. В.


канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.

Ключник А. В.


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського НАУ.

Костирко А.Г.


канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ.

Лесік І. М.


канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук Миколаївського НАУ.

Лугова О. І.


канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ.

Пісоченко Т. С.


канд. екон. наук, асистент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ.

Сирцева С.В.


канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ (відповідальний секретар).

Обов’язки оргкомітету Конкурсу:

розробка програми заходів Конкурсу та забезпечення її виконання у терміни, визначені наказом Міністерства освіти і науки України;

організація зустрічі, розміщення, харчування, культурно-пізнавальних заходів та від'їзду учасників Конкурсу;

організація і проведення нагородження переможців;

сприяння висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.

Галузева конкурсна комісія

Склад галузевої конкурсної комісії II туру Конкурсу з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора Миколаївського НАУ академіка В.С. Шебаніна від 23.11.2018 р. № 226-О.


Бабенко Д. В.

голова


канд. техн. наук, професор, перший проректор Миколаївського НАУ

Сіренко Н. М.

заступник голови


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Баранова В. Г.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету

Баранова О. В.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Баришевська І. В.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Бурковська А. В.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Внукова Н. М.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Волосович С. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Воронкова О. М.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансових ринків Національного університету державної фіскальної служби України

Дубініна М. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Кнейслер О. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансового менеджменту та страхування Тернопільського національного економічного університету

Лункіна Т. І.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Нагайчук Н. Г.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, декан факультету управління та права Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

Полторак А. С.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Потриваєва Н. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач науково-дослідного відділу Миколаївського НАУ

Сокур В. В.

член комісії


начальник відділення в м. Миколаїв Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія»

Ткаченко Н. В.

член комісії


д-р. екон. наук, професор, в. о. директора Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черняховський В. В.

член комісії


генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес»

Шірінян Л. В.

член комісії


д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій

Школьник І. О.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

Мельник О. І.

відповідальний секретар


дканд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Обов'язки галузевої конкурсної комісії:

організація розгляду та рецензування поданих наукових робіт у визначений термін;

організація проведення перевірки наукових робіт на виявлення ознак академічного плагіату;

формування та оприлюднення рейтингового списку наукових робіт;

складання звіту про проведення Конкурсу.

Апеляційна комісія


1Голова апеляційної комісії:
Козаченко Л. А. – канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ
2Члени апеляційної комісії:
Іртищева І. О. – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету корабле-будування імені адмірала Макарова
Коваленко В. В. – д-р екон. наук, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету

Обов'язки апеляційної комісії:

протягом п’яти календарних днів після оприлюднення рейтингового списку очікує від учасників на заяви в письмовій формі щодо необ'єктивності оцінки їх наукової роботи;

протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання, та надає його заявнику.

Мандатна комісія Конкурсу

1Голова мандатної комісії:
Боднар О. А. – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ
2Члени мандатної комісії:
Степанова Л. Т. – голова профспілкового комітету викладачів та співробітників Миколаївського НАУ
Врабіє Н. В. – здобувач вищої освіти спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування Миколаївського НАУ
Хізниченко Н. А. – здобувач вищої освіти спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування Миколаївського НАУ

Обов'язки мандатної комісії:

реєстрація робіт учасників Конкурсу і передача їх до галузевої конкурсної комісії;

розсилка конкурсних робіт на зовнішнє рецензування;

перевірка повноваження учасників другого етапу ІІ туру Конкурсу.