Склад комісій

Вимоги
05.10.2017
Результати
30.03.2018

Оргкомітет Конкурсу

Склад оргкомітету ІІ туру Конкурсу з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора Миколаївського НАУ академіка В. С. Шебаніна від 04.12.2017 р. № 195-О.

Голова оргкомітету

Клочан В.П.


канд. екон. наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Миколаївського НАУ.

Члени оргкомітету

Вишневська О.М.


д-р екон. наук, професор, декан обліково-фінансового факультету Миколаївського НАУ (заступник голови).

Потриваєва Н. В.


д-р екон. наук, професор, завідувач науково-дослідного відділу Миколаївського НАУ (заступник голови).

Бобровська Н. В.


канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ.

Лугова О. І.


канд. екон. наук, асистент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Пісоченко Т. С.


канд. екон. наук, асистент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ.

Волосюк Ю. В.


канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.

Ключник А. В.


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського НАУ.

Ксьонжик І. В.


д-р екон. наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ.

Стамат В. М.


канд. екон. наук, доцент, заступник декана з навчальної роботи обліково-фінансового факультету Миколаївського НАУ.

Сирцева С.В.


канд. екон. наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ.

Обов’язки оргкомітету Конкурсу:

розробка програми заходів Конкурсу та забезпечення її виконання у терміни, визначені наказом Міністерства освіти і науки України;

організація зустрічі, розміщення, харчування, культурно-пізнавальних заходів та від'їзду учасників Конкурсу;

організація і проведення нагородження переможців;

сприяння висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.

Галузева конкурсна комісія

Склад галузевої конкурсної комісії II туру Конкурсу з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора Миколаївського НАУ академіка В.С. Шебаніна від 04.12.2017 р. № 195-О


Бабенко Д. В.

голова


канд. тех. наук, професор, перший проректор Миколаївського НАУ

Сіренко Н. М.

заступник голови


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Баранова В. Г.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Одеського національного економічного університету

Баришевська І. В.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Бурковська А. В.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Внукова Н. М.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця

Волосович С. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Воронкова О. М.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України

Гориславець П. А.

член комісії


канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, завідувач кафедри фінансів, обліку і аналізу Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту національного університету «Львівська політехніка»

Дубініна М. В.

член комісії


д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Кнейслер О. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету

Кобушко І. М.

член комісії


д-р екон. наук, професор кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету

Козаченко Л. А.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Лункіна Т. І.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Мельник О. І.

член комісії


канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Полторак А. С.

член комісії


канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Сокур В. В.

член комісії


заступник директора управління у м. Миколаїв Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Здорово»

Тлуста Г. Ю.

член комісії


канд. екон. наук, доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Шірінян Л. В.

член комісії


д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій

Шишпанова Н. О.

відповідальний секретар


канд. екон. наук, асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Обов'язки галузевої конкурсної комісії:

організація розгляду та рецензування поданих наукових робіт у визначений термін;

організація проведення перевірки наукових робіт на виявлення ознак академічного плагіату;

формування та оприлюднення рейтингового списку наукових робіт;

складання звіту про проведення Конкурсу.

Апеляційна комісія


1Голова апеляційної комісії:
Чебан Ю. Ю. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ.
2Члени апеляційної комісії:
Коваленко В. В. – д-р екон. наук, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету;
Корнєва Н. О. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Обов'язки апеляційної комісії:

протягом п’яти календарних днів після оприлюднення рейтингового списку очікує від учасників на заяви в письмовій формі щодо необ'єктивності оцінки їх наукової роботи;

протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання, та надає його заявнику.

Мандатна комісія Конкурсу

1Голова мандатної комісії:
Боднар О. А. – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ.
2Члени мандатної комісії:
Степанова Л. Т. – голова профспілкового комітету викладачів та співробітників Миколаївського НАУ;
Білей А. В. – здобувач вищої освіти спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування Миколаївського НАУ;
Скрипник В. Р. – здобувач вищої освіти спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування Миколаївського НАУ.

Обов'язки мандатної комісії:

реєстрація робіт учасників Конкурсу і передача їх до галузевої конкурсної комісії;

розсилка конкурсних робіт на зовнішнє рецензування;

перевірка повноваження учасників другого етапу ІІ туру Конкурсу.