Склад комісій

Вимоги
05.10.2017
Фотозвіт 2018
18.04.2018

Оргкомітет Конкурсу

Склад оргкомітету ІІ туру Конкурсу з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора Миколаївського НАУ академіка В. С. Шебаніна від 06.12.2021 р. № 176-О.

Голова оргкомітету

Бабенко Д.В.


канд. техн. наук, професор, перший проректор Миколаївського НАУ

Члени оргкомітету

Усикова О. М.


д-р екон. наук, доцент, в.о. директора навчально-наукового інституту економіки, управління та освіти дорослих Миколаївського НАУ (заступник голови)

Вишневська О. М.


д-р екон. наук, професор, декан обліково-фінансового факультету Миколаївського НАУ (заступник голови)

Довгаль О. В.


д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії і суспільних наук Миколаївського НАУ

Волосюк Ю. В.


канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ

Ключник А. В.


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського НАУ

Козаченко Л. А.


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Костирко А. Г.


канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Лесік І. М.


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук Миколаївського НАУ

Лугова О. І.


канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Сирцева С. В.


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Чебан Ю. Ю.


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Мікуляк К. А.


асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ (відповідальний секретар)

Обов’язки оргкомітету Конкурсу:

розробка програми заходів Конкурсу та забезпечення її виконання у терміни, визначені наказом Міністерства освіти і науки України;

 організація проведення підсумкової науково-практичної конференції (у режимі відеоконференції);

організація і проведення нагородження переможців;

сприяння висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.

Галузева конкурсна комісія

Склад галузевої конкурсної комісії II туру Конкурсу з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора Миколаївського НАУ академіка В.С. Шебаніна від 09.12.2021 р. № 183-О.


Бабенко Д. В.

голова


канд. техн. наук, професор, перший проректор Миколаївського НАУ

Сіренко Н. М.

заступник голови


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Баранов А. Л.

член комісії


д-р екон. наук, доцент, професор кафедри банківської справи та страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Баришевська І. В.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Бурковська А. В.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Внукова Н. М.

член комісії


д-р екон. наук, професор, заслужений економіст України, професор кафедри банківської справи і фінансових послуг Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Волосович С. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Дубініна М. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Кнейслер О. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансового менеджменту та страхування Західноукраїнського національного університету

Лункіна Т. І.

член комісії


д-р екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Маслак О. І.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Потриваєва Н. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, завідувач науково-дослідного відділу Миколаївського НАУ

Сокур В. В.

член комісії


начальник відділення в м. Миколаїв Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія»

Харченко А. М.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку Черкаського навчально-наукового інституту Університету банківської справи

Черняховський В. В.

член комісії


генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес»

Шірінян Л. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій

Школьник І. О.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансових технологій і підприємництва, проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного університету

Мельник О. І.

відповідальний секретар


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ (відповідальний секретар)

Обов'язки галузевої конкурсної комісії:

організація розгляду та рецензування поданих наукових робіт у визначений термін;

організація проведення перевірки наукових робіт на виявлення ознак академічного плагіату;

формування та оприлюднення рейтингового списку наукових робіт;

складання звіту про проведення Конкурсу.

Апеляційна комісія


1Голова апеляційної комісії:
Гуріна О. В. – професор кафедри економіки, менеджменту та фінансів Миколаївського національного університету іменi В.О. Сухомлинського.
2Члени апеляційної комісії:
Іртищева І. О. – д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту, проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Боднар О. А. – канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ