Склад комісій

Вимоги
05.10.2017
Фотозвіт 2018
18.04.2018

Оргкомітет Конкурсу

Склад оргкомітету ІІ туру Конкурсу з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора Миколаївського НАУ академіка В. С. Шебаніна від 09.12.2020 р. № 134-О.

Голова оргкомітету

Бабенко Д.В.


канд. техн. наук, професор, перший проректор Миколаївського НАУ

Члени оргкомітету

Усикова О. М.


д-р екон. наук, доцент, в.о. директора навчально-наукового інституту економіки та управління Миколаївського НАУ (заступник голови)

Вишневська О. М.


д-р екон. наук, професор, декан обліково-фінансового факультету Миколаївського НАУ (заступник голови)

Бобровська Н. В.


канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Волосюк Ю. В.


канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ

Ключник А. В.


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського НАУ

Козаченко Л. А.


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Костирко А. Г.


канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Лесік І. М.


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії і суспільних наук Миколаївського НАУ

Лугова О. І.


канд. екон. наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Пісоченко Т. С.


канд. екон. наук, асистент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Сирцева С. В.


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Чебан Ю. Ю.


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Мікуляк К. А.


асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ (відповідальний секретар)

Обов’язки оргкомітету Конкурсу:

розробка програми заходів Конкурсу та забезпечення її виконання у терміни, визначені наказом Міністерства освіти і науки України;

організація зустрічі, розміщення, харчування, культурно-пізнавальних заходів та від'їзду учасників Конкурсу;

організація і проведення нагородження переможців;

сприяння висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації.

Галузева конкурсна комісія

Склад галузевої конкурсної комісії II туру Конкурсу з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації «Страхування» серед здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації затверджено наказом ректора Миколаївського НАУ академіка В.С. Шебаніна від 09.12.2020 р. № 134-О.


Бабенко Д. В.

голова


канд. техн. наук, професор, перший проректор Миколаївського НАУ

Сіренко Н. М.

заступник голови


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Алескерова Ю. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького національного аграрного університету

Бурковська А. В.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Дубініна М. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського НАУ

Кнейслер О. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансового менеджменту та страхування Західноукраїнського національного університету

Левченко В. П.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

Лункіна Т. І.

член комісії


д-р екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Маслак О. І..

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Морозова Л. С.

член комісії


д-р екон. наук, професор, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

Нагайчук Н. Г.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, декан факультету управління та права Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

Полторак А. С.

член комісії


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Потриваєва Н. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач науково-дослідного відділу Миколаївського НАУ

Приказюк Н. В.

член комісії


д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сокур В. В.

член комісії


начальник відділення в м. Миколаїв Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія»

Черняховський В. В.

член комісії


генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес»

Шишпанова Н. О.

член комісії


канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Шірінян Л. В.

член комісії


д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій

Школьник І. О.

член комісії


д-р екон. наук, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, проректор з науково-педагогічної роботи Сумського державного університету

Мельник О. І.

відповідальний секретар


канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ (відповідальний секретар)

Обов'язки галузевої конкурсної комісії:

організація розгляду та рецензування поданих наукових робіт у визначений термін;

організація проведення перевірки наукових робіт на виявлення ознак академічного плагіату;

формування та оприлюднення рейтингового списку наукових робіт;

складання звіту про проведення Конкурсу.

Апеляційна комісія


1Голова апеляційної комісії:
Гуріна О. В. – професор кафедри фінансів та обліку Миколаївського національного університету іменi В.О.Сухомлинського.
2Члени апеляційної комісії:
Іртищева І. О. – д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Баришевська І. В. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ

Обов'язки апеляційної комісії:

протягом п’яти календарних днів після оприлюднення рейтингового списку очікує від учасників на заяви в письмовій формі щодо необ'єктивності оцінки їх наукової роботи;

протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви ухвалює рішення, що фіксується у протоколі її засідання, та надає його заявнику.

Мандатна комісія Конкурсу

1Голова мандатної комісії:
Боднар О. А. – канд. екон. наук, асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського НАУ
2Члени мандатної комісії:
Степанова Л. Т. – голова профспілкового комітету викладачів та співробітників Миколаївського НАУ
Бойко О. А. – здобувач вищої освіти спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування Миколаївського НАУ
Каблуча Ю. С. – здобувач вищої освіти спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування Миколаївського НАУ

Обов'язки мандатної комісії:

реєстрація робіт учасників Конкурсу і передача їх до галузевої конкурсної комісії;

розсилка конкурсних робіт на зовнішнє рецензування;

перевірка повноваження учасників другого етапу ІІ туру Конкурсу.