Вимоги

Склад комісій
15.12.2017

На Конкурс
подаються самостійно підготовлені наукові роботи здобувачів вищої освіти

Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника.
Наукові роботи здобувачів вищої освіти, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
Якщо авторами наукової роботи є здобувачі вищої освіти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти.

Вимоги до оформлення наукових робіт


1. Наукові роботи здобувачів вищої освіти, які беруть участь у Конкурсі, надсилаються в друкованому вигляді та на електронних носіях у супроводі таких документів:

анотація, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

відомості про автора (авторів) і наукового керівника (Додаток 1 до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 року), завірені печаткою ВНЗ;

згода на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

CD-диск із записом наукової роботи одним файлом та анотації під шифром (назви файлів: наукова робота_шифр; анотація_шифр; розширення файлів .doc, .docx).


2. У наукових роботах, а також в інших документах, що подаються на Конкурс, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).


3. Відомості про автора (авторів) і наукового керівника роботи надаються в окремому закритому пакеті під тим же шифром.


4. На титульному аркуші розміщуються тільки назва роботи та шифр.


5. На Конкурс надаються зброшуровані екземпляри наукових робіт здобувачів вищої освіти, надруковані з одного боку аркуша формату А4, текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм. Наукова робота повинна бути виконана українською мовою, мати назву, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.


6. До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів наукової роботи у виробництво або в освітній процес, копії наукових статей.7. Всі наукові роботи, що подаються на Конкурс, під час рецензування будуть перевірятися на виявлення ознак академічного плагіату. У разі підтвердження факту академічного плагіату галузева конкурсна комісія має право зняти відповідну наукову роботу з Конкурсу з повідомленням учасника та конкурсної комісії відповідного закладу вищої освіти про цей факт.


8. У випадку надання робіт з порушенням вимог, встановлених Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 року, галузева конкурсна комісія має право не допустити до участі у Конкурсі та зняти роботу з розгляду.


Миттєва перевірка на плагіат

Unicheck - це "розумна" система перевірки текстів на унікальність. Вона працює швидко, порівнюючі завантажені файли з веб-індексом в режимі реального часу (4,75 мільярда сторінок), ресурсами відкритого доступу, а також документами, які зберігаються у вашому кабінеті